Vacatures

Wij zijn op zoek naar gedreven en onafhankelijke bestuurders die als raad van bestuur bijdragen aan de realisatie van de missie van Zwerfkat in Le(u)ven.

In een voor dierenwelzijn uitdagende omgeving, waarbij ook het financieel model steeds meer onder druk komt te staan, tekent de raad de strategische lijnen uit en stuurt zij de dagelijkse werking aan.

Hieronder vindt u meer informatie over het gevraagde profiel en de taakbeschrijvingen van de verschillende functies binnen de raad van bestuur. De aanwezigheid van relevante competenties staat centraal in de beoordeling van de kandidaturen.

Om kandidaat-raadslid te zijn moet je :

 • meerderjarig zijn.
 • een voor ZIL interessant netwerk hebben en bereid zijn om dit aan te spreken;
 • deskundig zijn en werkervaring hebben in één of meer van de volgende domeinen :
  • juridische aangelegenheden
  • human resources in het kader van vrijwilligerswerk (bv. door bestuurservaring in een andere vereniging)
  • financieel beleid
  • fondsenwerving
 • collegiaal, constructief, proactief, doelgericht en integer samenwerken met collega-bestuurders met het oog op de gemeenschappelijke doelen van het bestuur op de middellange en lange termijn.
 • communicatief zijn, open staan voor overleg en vlot bereikbaar zijn bij vragen of problemen.
 • een teamspeler zijn, met een democratische ingesteldheid, die zich kan verzoenen met de beslissingen van de RvB als college, ook als die beslissingen niet in overeenstemming zijn met de persoonlijke mening en deze beslissing ook mee uitdragen.
 • een klankbord zijn voor het dagelijks bestuur.
 • loyaal, sociaal, respectvol, rechtvaardig en discreet zijn en mede daardoor vertrouwen uitstralen.
 • bereid zijn om de nodige tijd te investeren in vergaderingen en andere activiteiten die nodig zijn om zijn bestuurdersopdracht op professionele wijze in te vullen (minstens 6 x per jaar).
 • het doel van de vereniging behartigen zoals omschreven in de statuten.
 • kunnen besturen op hoofdlijnen en niet gericht zijn op het zelf opnemen van taken van operationeel beleid
 • kunnen motiveren en verbinden en durven veranderen indien dat nodig blijkt te zijn.

Bovenstaande competenties zijn te verwachten van de voltallige raad van bestuur.  Bestuurders hebben elk hun eigen expertise en knowhow en zijn complementair aan elkaar.

We nodigen kandidaten ook uit om aan te geven welke inbreng zij zelf kunnen doen als (kandidaat)bestuurder.

TAKEN VOORZITTER:

 • vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering voorzitten en de agenda voorbereiden samen met het dagelijks bestuur.
 • crisisbeheer en diplomatiek ingrijpen waar en wanneer nodig, op eigen initiatief of op aangeven van een lid van het dagelijks bestuur.
 • de vereniging extern vertegenwoordigen
 • initiatief nemen bij onvoorziene gebeurtenissen of problemen in overleg met collega-bestuurders, snel oplossingen voorstellen en de uitvoering ervan opvolgen.
 • zorgen voor goede interne taakverdeling binnen de RvB.

PROFIEL VOORZITTER:

 • ervaring in het leiden en motiveren van een (bestuurs)team.
 • helicopterview hebben.
 • kan initiatief nemen.
 • kan delegeren.

TAKEN PENNINGMEESTER:

 • waken over de financiële gezondheid van de vereniging.
 • opmaken van de jaarrekening en belasting- en btw-aangiften in samenwerking met het dagelijks bestuur
 • een duidelijke visie helpen formuleren over begrotingen
 • de boekhouding opvolgen en hier op elke vergadering van de Raad van Bestuur of Algemene Vergadering toelichting geven zodat iedereen ze begrijpt en een beslissing kan nemen.
 • aansturen en toezicht houden op het werven van financiële middelen (subsidies, fondsen, sponsors, etc);
 • aansturen en toezicht houden op het voldoen van alle financiële, sociale, fiscale en juridische verplichtingen;
 • aansturen en toezicht houden op alle verzekeringen;
 • het werk van de verificateurs aan de algemene vergadering mogelijk maken en ter beschikking zijn bij de jaarlijkse financiële controle van de boekhouding.

PROFIEL PENNINGMEESTER:

 • ervaring hebben met boekhouding in een vzw of bedrijf
 • financieel beleid kunnen vertalen voor niet-experten
 • kennis van de vzw-wetgeving hebben
 • ervaring in fondsenwerving is een pluspunt

TAKEN SECRETARIS:

 • verantwoordelijk voor het aansturen van het dagelijks bestuur en de vrijwilligers
 • verslag opmaken van de vergaderingen van de RvB en de AV en hierbij waken over de noodzakelijke administratieve verplichtingen en de noodzakelijke meerderheden bij eventuele stemmingen.
 • opmaken van het werkingsverslag samen met het dagelijks bestuur
 • een vrijwilligersbeleid ontwikkelen samen met het dagelijks bestuur

PROFIEL SECRETARIS:

 • kennis van de vzw-wetgeving hebben
 • redactionele vaardigheden hebben
 • kennis van de vrijwilligerswerking en het aansturen van vrijwilligers hebben

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens 3 bestuurders en omvat minimaal een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  Zij oefenen hun mandaat kosteloos uit.  Uiteraard krijgen bestuurders wel een vergoeding voor gemaakte onkosten en worden zij gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

ZIL streeft naar een goed evenwicht qua gender en diversiteit en wil kandidaten aanmoedigen die ons toelaten om dat doel te bereiken.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar en zijn herverkiesbaar.

Wij verwachten uw gemotiveerde kandidatuur (+ gehandtekend formulier kandidatuurstelling) ten laatste op 25 mei  om 12 uur, gericht aan Sabine Bovend’aerde, via info@zwerfkatinleuven.be

De officiële benoeming vindt plaats op de Algemene Vergadering van 29 mei om 20 uur.

Voor meer informatie: Sabine Bovend’aerde, info@zwerfkatinleuven.be